2020 m. gegužės 18 d., pirmadienis


Kaunas nykstantis ir išnykęs: „Galdiko namelis“ (Savanorių pr. 81)

2019 metai
Nedidelis „sodybinio“ tipo XIX amžiaus pabaigoje statytas mūrinis namas, kurio griuvėsiai dar riogso už tvoros Savanorių prospekte tarp A. Mackevičiaus ir Aviečių gatvių, tarpukariu priklausė dailininkui Adomui Galdikui, tad meiliai vadinamas „Galdiko namelis“.

1894 metais šį sklypą prie Sankt Peterburgo plento (taip anuomet vadinosi Savanorių prospektas) nusipirko Vincas ir Marija Satkevičiai. Jie čia pasistatė du namus: vieną mūrinį, gyvenamą, septynių kambarių „dvarelį“; kitą – medinį, skirtą krautuvei ir kepyklai. Iki mūsų dienų išliko (jei taip galima pasakyti) tik mūrinis namas.

Namas puošnus: trys centriniai langai arkiniai, apjuosti archivoltais, vainikuoti trikampiu karnizu – čia buvo svetainė; kiti langai stačiakampiai su dantytais sandrikais ir dekoratyvinėmis įdubomis apačioje. Rytiniame namo gale buvo įėjimo prieangis. 1923 metais namą paveldėjo Satkevičių sūnūs, o 1927-1944 metais jis buvo Adomo ir Magdalenos Galdikų nuosavybė. Dailininkas Adomas Galdikas (1893-1969) dėstė Kauno Meno mokykloje, o jo žmona Magdalena Draugelytė-Galdikienė (1891-1979) buvo iškili katalikų veikėja – pedagogė ir politikė: Lietuvių katalikų moterų draugijos pirmininkė, Steigiamojo Seimo, Pirmojo, Antrojo seimų narė ir Trečiojo Seimo vicepirmininkė, Švč. Jėzaus Širdies kongregacijos mergaičių mokytojų seminarijos direktorė. Abu pasitraukė į Vakarus 1944 metais, o jų namas liko be šeimininkų.

Rašytojas ir žurnalistas Pulgis Andriušis taip atsimena savo apsilankymą pas Galdikus: „Nueinu į baltą mūrinuką su kolonomis Savanorių prospekto ir Italijos gatvės [taip anuomet vadinosi A. Mackevičiaus gatvė] kampe. Nepaprasta švara, užuolaidų užuolaidos, lyg tik ką iš skalbyklos, sienose litografijos, prie adverijų [durų staktų] statulos“. Nepaprastai tvarkingi šeimininkai net neleisdavo svečiams rūkyti namo viduje[1]. Tikriausiai, prieangis (kurio dabar nebėra, liko tik trikampio stogelio žymė sienoje) buvo papuoštas kolonomis. O minimos litografijos ir statulos priklausė turtingai namuose laikomai meno ir liaudies dirbinių kolekcijai.
2017 metai
Žurnalistė, Lietuvių katalikų moterų draugijos veikėja Ona Gaigalaitė-Beleckienė, buvusi dažna viešnia Galdikų šeimoje (šiuose namuose 1930 metais Galdikienė netgi iškėlė jų su Povilu Beleckiu vėstuves), prisimena, kad Galdikų namuose „puikavosi daugybė įvairių paveikslų, skulptūrų, liaudies meno ir keramikos dirbinių. Ypač daug Galdikai turėjo smūtkelių, rūpintojėlių, koplytėlių, Šv. Jurgių ir Marijų. Būdavo, įeini į vieną ar kitą kambarį, ir nežinai, kur esi – namuose ar muziejaus salėje. Meniški buvo ir kambarių baldai, su meile padaryti žinomo baldžiaus Prapuolėnio“[2]. Pirmą kartą jai apsilankius, „vienaaukštis namelis atrodė apšepęs ir neišvaizdus, tik prie durų puikavosi naujų baltų lentų sukalti laipteliai. (...) Įžengus į jų butą, pasijutau atėjusi į muziejų ar į meno galeriją, baldų nemačiau, tik meno kūrinius: skulptūras, drobes, inkrustuotus perlamutru ar gintaru rašomąjį stalą, spinteles, tarytum čia buvo susirinkę kunigaikščio Oginskio dvaro likučiai ir subėgę visos Žemaitijos dievukai: rūpintojėliai, šventieji Jurgiai ir Mykolai archangelai“[3].

Adomo Galdiko paveikslas, 1927 metai

Už namo buvo sodas, kuriame taip pat buvo pristatyta koplytėlių, skulptūrėlių, akmenų ir kryžių. Baisiai ilgas (net 24 su puse metrų), iš visų pusių „aplipęs“ prieangiais („gonkomis“) senas medinis namas stovėjo šalia, galu į Savanorių prospektą; jo dalis buvo išsikišusi į Aviečių gatvę. Čia gyveno nuomininkai (tad, kai sakoma, kad toks ir toks gyveno pas Galdikus, nėra visiškai aišku, kokiame būtent name buvo gyvenama). 1931 metais savininkai net du kartus (gegužę ir birželį) prašė leidimo uždengti skarda seno namo stogą. Namas esą yra „visai geras“, „išnuomotas trims metams ir gyventojai reiškia nepasitenkinimą, nes lietus perlija lubas“. Tačiau, nors namo stovis buvo pripažintas „patenkinamu“, stogo remontuoti neleido: pirmą kartą dėlto, kad namas yra „mūro kvartale“ (kur gi, Aviečių gatvėje) ir dar...per ilgas; antras atsakymas konkretesnis: „trobesys neturi reikalaujamo atstumo nuo mūro trobesio ir dalinai išsikišęs į Aviečių gatvę“[4]. Susirašinėjimas rodo, kad Galdikai rūpinosi valda, iš kurios turėjo ir pajamų, ir, beje, kepykla šiame name veikė.
Vienu metu pas Galdikus gyveno kompozitorius, Kauno konservatorijos dėstytojas Jonas Bendorius (1889-1954). 1927-1930 metais čia pat gyveno Vincas Mykolaitis-Putinas, pas kurį lankydavosi Stasys Šalkauskis su žmona Julija[5].

Gaigalaitė-Beleckienė prisimena: „Per įvairias šventes pas juos rinkdavosi senimas ir jaunimas, visada stalas paruoštas vaišėms ar kukliai arbatai. Čia sutikdavau dailininkus – Vienožinskį, Rumšą, Kalpoką, Šileika, Dubeneckius, vyrą ir žmoną, Šimonį, Šlapelį, Truikį. Prapuolenį, Tamošaitį, Kairiūkštytę-Jacinienę ir kt.“ O Vienožinskis, esą juokais vadindavo Galdikienę „latrų menininkų šventoji madona“[6].

1956 metais, Gaigalaitei-Beleckienei grįžus iš tremties, ją apsilankęs Jonas Prapuolenis, „kadaise buvęs beveik kasdieninis svečias Galdikų namuose, (...) prašė, nežinau savo vardu ar kieno įprašytas, ar įgaliotas, kad rašyčiau Galdikams, jog grįžtų į Lietuvą su visu savo namo turtu. Jų daiktai, kurie pas jį – gražūs meniški baldai su gintaro inkrustacijomis bus grąžinti jiems“. Beleckienė parašė. Galdikienė į tai atsakė laišku, „pilnu skausmingo kartėlio“: „Pasakyk tiems, kurie nori, kad grįžtume, tegu surenka tą, ką mes palikome pasitraukdami...ką begėdiškai išgraibstė“.[7] 1929 metais pagaminti baldai išliko ir šiandien priklauso Prapuolienių šeimai.2017 metai
Nuo 1989 metų „Galdikų namelis“ stovi apleistas. 1998 metais buvo bandymų jį gaivinti tuometinio Kauno Dailės instituto iniciatyva, bet viskas baigėsi niekuo. Norėta įsteigti jame Adomo Galdiko tapybos muziejų. 2001 metais namas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. 2011 metais vis dar (jau) Vilniaus dailės akademijai priklausęs namas degė (niekas negalėtų paneigti, kad nebuvo padegtas), po gaisro apie jo apverktiną būklę buvo daug rašyta spaudoje. Visą tą laiką buvo tikimasi jį parduoti. 2012 metais žurnalistės klausimų prispirtas VDA Kauno Dailės fakulteto dekanas Jonas Audėjaitis tvirtino, jog namas nėra toks jau ir vertingas, kaip manoma. Anot jo, „Amžiną atilsį A. Galdikas šiame name yra praleidęs tik kelerius metus. Kai jis jį įsigijo, jis jau buvo avarinės būklės. Nuo to meto namas ir vargsta“[8]. Toks vargano būsto apibūdinimas akivaizdžiai prieštarauja nepaprastai namo švarai ir tvarkai, bei muziejaus atmosferai, aprašomai tarpukario Galdikų sviečių, o ir name, šeimos turėtame 17 metų, vargu ar per tą laiką šeimininkai praleido „tik kelerius metus“. Kaip ten bebūtų, nuo 2012 metų apie tolesnį namelio likimą nieko negirdėti.

O juk „Galdiko namelio“ likimas galėjo ir kitaip susiklostyti: jis galėjo atitekti 1989 metais prie Lietuvos Kultūros fondo įkurtai Montessori draugijai. Sumanymas kilo iš pranciškonių vienuolyno, kurio steigėja, Adomo Galdiko sesuo Ona Galdikaitė, buvo teisėta namo paveldėtoja. Namelis būtų buvęs restauruotas (kas be ko, ir rekonstruotas) ir jame būtų įkurtas Montessori pedagogikos centras. Labai seni laikai, kurių šiandien jau niekas neatsimena – pati Lietuvos Atgimimo pradžia.

Teko matyti dar gyvą Oną Galdikaitę – Vynmedžio Šakelę (toks buvo jos literatūrinis vardas) – motiną Augustiną (toks buvo jos vienuoliškas vardas). Senutė gyveno vienuolėms priklausančio Kapsų g. 108 namelio mansardoje, globojama sesers Benvenutos (Ados Urbonaitės).

Tarpukariu Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacija turėjo Žemaičių gatvėje vienuolyną (dabar Žemaičių g. 85), o, šalia – Montessori vaikų darželį (dabar Pažangos g. 5). Vienuolyno ir vaikų darželio gražinimu seserys pradėjo rūpintis daug anksčiau, nei prasidėjo Atgimimas, – vos papūtus laisvės vėjams, gal tik tokioms jautrioms optimistėms, kaip sesuo Ada, juntamiems. Tiesa, užtruko ilgai: 2000 metais seserys dar „sėdėjo ant lagaminų“ (tiksliau, ant knygų ryšulių), laukdamos, kada galės kraustytis į savo vienuolyną; o buvęs vaikų darželio namas joms taip ir nebuvo grąžintas.

Buvusio vienuolyno patalpose tarybų valdžios įkurdintas Pedagogikos muziejus su Montessori pedagogais išeivijoje ryšius užmezgė jau 1985 metais. O su Amerikoje gyvenusia garsia tarpukario pedagoge Domicele Petrutyte susirašinėti pradėjo pati Galdikaitė ir sesuo Ada. Toks jau buvo tų paskutinių imperijos metų paradoksas, kad patalpas užėmusi „valdiška“ įstaiga ir teisėti tų patalpų savininkai dirbo kartu.

Domicele Petrutyte prieškario Lietuvoje dirbo tiek pranciškonių, tiek Trakų gatvėje buvusiame Marijos Varnienės Montessori vaikų darželyje. Iš tikrųjų, ji netgi buvo įstojusi į pranciškonių kongregaciją ir būtent Ona Gaidikaitė, sumaniusi įsteigti prie vienuolyno vaikų darželį, kadaise pasiuntė postulantę Petrutytę į M. Montessori kursus Italijoje. (Beje, dviejų dailininkų Adomų – Galdiko ir Varno šeimos susietos per vaikų darželius, kurių vieną – vieno dailininko sesuo, kitą – kito dailininko žmona buvo įkūrusios.) 1987 metais Petrutytė pradėjo lankytis Lietuvoje, o 1989 metais gimė sumanymas Motinos Augustinos brolio name įkurdinti Montessori kursus, o pastogėje įrengti butą, kuriame galėtų apsigyventi Petrutytė, norėjusi visam laikui grįžti į Lietuvą. Namo rekonstrukcijos projektą parengė architektė Diana Pikšrienė. Planas nebuvo įgyvendintas, anot architektės, „dėl namo nuosavybės teisės dokumentų sutvarkymo ir kitų trukdžių“[9].

Ona Galdikaitė mirė 1990 metais, būdama 91-rių, likus mėnesiui iki Nepriklausomybės atkūrimo. Bet kongregacijos seserys dar ilgai nenuleido rankų, norėdamos gauti „Galdiko namelį“. Kultūros vertybių apsaugos departamentas (rodos, taip buvo vadinama atitinkama įstaiga) pateiktam rekonstrukcijos projektui neprieštaravo, o Kultūros ministerija netgi žadėjo finansinę paramą. Jei tai reiškia, kad tuo metu namas jau buvo įrašytas į Kultūros vertybių registrą, įvykių chronologija tampa nebeaiški. Ką gi, jau turėjome priprasti prie tokių laiko paradoksų, kai kai kurie dalykai vyksta labai ilgai (metų metais irsta nežinia kam priklausantys pastatai), o kiti stebėtinai greitai (parduota-nugriauta-pastatyta).

Ada Urbonaitė mirė 2009 metais, būdama 88-rių metų amžiaus. Domicelė Petrutytė mirė Čikagoje 2010 metais, būdama 97-rių.[1] Pulgis Andriušis. Septinton įleidus. Kaunas: Spindulys, 1992. P. 94.
[2]Ona Gaigalaitė-Beleckienė. „Kvietęs mus į spalvų odiseją. Iš atsiminimų apie Adomą Galdiką“ // Fontanas. Žaliakalnio kultūros almanachas. 2009. Nr. 1. P. 86-89. P. 89.
[3] Ona Gaigalaitė-Beleckienė. Neužmirštami metai. Kaunas: Naujasis lankas, 2004. P. 92.
[4] KRVA F. 218, ap. 2, b. 6893.
[5] Julija Šalkauskienė. Į idealų aukštumas. Vilnius: Katalikų akademijos leidykla, 1998. P. 79. Emilija Kvedaraitė-Mykolaitienė rašė: „1927 metais Putinas persikėlė į Adomo Galdiko namus Savanorių prospekte, vėliau iš čia persikraustė į Aukštaičių gatvę. (...) Nuo 1931 m. rudens (kol Putinas buvo Prancūzijoje) gyvenau su jo seserim Magdute tame bute“ (In Donata Mitaitė (sud.). Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną. Vilnius: Vaga, 1992. P. 198).
[6] Ibid. P. 93
[7] Ibid. P. 101.
[8] Vereta Rupeikaitė. „Naujo šeimininko A. Galdiko namas lauks su laikinu stogu“ // Kauno diena. 2012-03-02.
[9] Donatas Stakišaitis, Lina Šulcienė ir Gražina Trimakaitė (Sud.) Sesuo Ada. Pašaukta ginti Tautos sielą. Kaunas: UAB „Arx Baltica“, 2010. P. 100.

17 komentarų:

 1. Aš išgyvenau sunkius laikus santykiuose su sužadėtiniu, nes jis sakė, kad daugiau manęs nemyli ir nori, kad mes nutrauktume savo sužadėtuves. Aš paklausiau, kodėl jis to nori, bet jis man nesuteikė jokio gero atsakymo, paprašiau jo neišeiti, nes aš tikrai jį myliu, jis vis tiek išvyko ir pasilieka pas kitą panele. Tai man buvo įkalbėta, nes žinau, kad jis mane myli, todėl aš rinksiuosi pagalbos ir randu Dr. Ajayi internete, jis yra burtininkas, paaiškinau. ką aš praėjau, jis papasakojo, iš kur kyla problema ir kad su manimi sužadėtiniu yra manipuliuojama, jis man pasakė burtą ir po septynių dienų sulaukiau vyro skambučio, kad jis grįžta namo, jis atėjo atgal ir dabar mes laimingai vedę. susisiekite su dr. Ajayi savo „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. paštu: drajayi1990@gmail.com. jo burtas yra efektyvus ir tikras

  AtsakytiPanaikinti
 2. Su vyru dabar esame vedę maždaug 8 metus. Mes laimingai vedėme sūnų. Prieš 6 mėnesius pradėjau pastebėti keistą jo elgesį ir po kelių savaičių sužinojau, kad mano vyras ką nors mato. Jis pradėjo grįžti namo vėlai iš darbo, vargu ar daugiau rūpinosi manimi ar vaikais. Kartais jis išeina ir net negrįžta namo maždaug 2-3 dienas. Aš padariau viską, ką galėjau, kad ištaisyčiau šią problemą, bet viską be reikalo. Aš labai jaudinausi ir man reikėjo pagalbos. Vieną dieną naršydamas internete, aptikau svetainę, kurioje buvo siūloma, kad daktaras AJAYI galėtų padėti išspręsti mano santuokines problemas, atkurti nutrintus santykius ir panašiai. Taigi, jaučiau, kad turėčiau jam pabandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis padarė man rašybą. Po dviejų dienų mano vyras priėjo prie manęs ir atsiprašė už padarytas klaidas ir pažadėjo niekada to nedaryti daugiau. Nuo to laiko viskas grįžo į normalią padėtį. Mano šeima vėl gyvena laimingai kartu. Ačiū daktarui AJAYI. Jei jums reikia rašybos keitiklio, galinčio ištarti rašybą, kuri iš tikrųjų veikia, siūlau susisiekti su juo. Jis tavęs nenuvils.


  Skambinkite ir „Whatsapp“: +2347084887094
  viber: +2347084887094
  Paštas: drajayi1990@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 3. Ar turite nesusipratimų su savo mylimuoju, dėl kurio išsiskyrėte, ir bandėte su juo susitaikyti, bet jis/ji jums nesuteikia teigiamo atsakymo ir manote, kad jūsų santykiuose kažkas ne taip, ir jums reikia greito sprendimo , šiandien susisiekite su daktaru Ajayi ir pasirūpinkite, kad jūsų meilės gyvenimas grįžtų į gerąją pusę su buvusiu, daktaras Ajayi padėjo man atkurti ramybę mano namuose, nes mano vyras paliko mane 9 mėnesius ir gyveno su kita moterimi ir niekada nenorėjo grįžti namo, bet padedamas burtų davėjo dr. Ajayi jis grįžo namo po 3 dienų po to, kai dr. Ajayi padarė galingą atkūrimo burtą. Taigi, jei jums reikia greito sprendimo santykiuose ar santuokoje, naudojant burtų ratuką, susisiekite su dr. Ajayi dabar el. Paštu: drajayi1990@gmail.com arba „Viber / Whatsapp“: +2347084887094

  Jis taip pat gali atlikti toliau nurodytą burtą
  1. Loterijos burtai
  2 Sėkmės burtai
  3. Burtas laimėti bylą teisme
  4. nėštumo burtai
  ir tt ..

  AtsakytiPanaikinti
 4. Noriu pasinaudoti šia galimybe padėkoti galingam vyrui, kurį sutikau internete ir kuris išgelbėjo mano santuoką po 3 mėnesių skyrybų mūšio su vyru, pamačiau liudijimus, kaip daktaras Ajayi padarė nuostabių dalykų įvairiems žmonėms, išgyvenantiems santykių problemas. Jei jums reikia greito visų gyvenimo problemų sprendimo, nedvejodami kreipkitės į daktarą Ajayi jo „Whatsapp“ numeriu +2347084887094 Tikiu, kad turėsite daug ką pasakyti apie jį. Girdžiu, jis taip pat atlieka loterijos burtus ir gali išgydyti ligonius nuo bet kokių sveikatos problemų.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Jei jums gresia skyrybos ir norite susitarti ne teismo tvarka, arba norite, kad buvęs vyras ar žmona grįžtų namo, daktaras Ajayi yra tinkamas vyras šiam darbui, jo darbas yra tikrai įspūdingas ir be streso, aš niekada netikėjau tokiais dalykais, bet jis buvo galėjau pakeisti savo suvokimą, kai jis po 10 mėnesių skyrybų parvedė mano vyrą namo ir dabar gyvename laimingai, man pavyko su juo susisiekti, nes draugas, padėjęs su žolelėmis išgydyti miomą, privertė ją pastoti ir pagimdė dvynį man jį rekomendavo. Esu dėkingas daktarei Ajayi, nes niekada netikėjau, kad aš ir mano vyras kada nors sugrįš, bet daktaras Ajayi tai padarė. Jei jums reikia buhalterio paslaugos bet kokiai gyvenimo problemai, dr. Ajayi yra tinkamas žmogus šiam darbui. galite jį pasiekti „Whatsapp“: +2347084887094 arba el. paštu: drajayi1990@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 6. Sveiki draugai, džiaugiuosi galėdamas pasidalinti patirtimi, kurią turėjau dirbant su daktaru Ajayi, išgyvenu sunkius santykius, nes mano metų sužadėtinis staiga pasakė, kad turėtume atšaukti vestuves, kad jo nebedomina. Aš buvau sutrikęs ir maldavau, kad tęstume savo planus tuoktis, bet mano sužadėtinis atsisako, tai paskatino mane ieškoti pagalbos kitur, štai kaip aš sutikau daktarą Ajayi internete ir paaiškinau jam savo situaciją. Daktaras Ajayi padarė meilės burtą, o mano sužadėtinis grįžo po kelių dienų ir atsiklaupė atsiprašyti. Gydytojo Ajayi dėka esame laimingai susituokę. Susisiekite su daktaru Ajayi Whatsapp: +2347084887094 arba el. paštu: drajayi1990@gmail.com Tikiu, kad jis taip pat galės jums padėti.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Mano vardas Eliza, mano 5 metų vyras paliko mane su mūsų 2 metų kūdikiu, nes susidūriau su juo apgaudinėdamas, kad nakvojau lauke, kol nesupratau, kas vyksta, mano vyras gyveno su kita moterimi, sutikau draugą, kuris mane supažindina Dr. Ajayi galingas burtininkas. Pasakiau daktarui Ajayi apie savo situaciją ir meilės burtai buvo padaryti, po 3 dienų mano vyras grįžo namo ir mes vėl gyvename laimingą gyvenimą. susisiekite su daktaru Ajayi per Whatsapp: +2347084887094 dėl santuokos problemų sprendimo.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Mano vardas Nojus Balthis. Man buvo proga parašyti Dr. Ajayi, kuris yra galingas dvasingas žmogus, pas kurį galite kreiptis, jei jums reikia pagalbos, jis yra puikus burtininkas, galintis padėti išspręsti jūsų gyvenimo problemas. galite susisiekti su juo el. paštu: drajayi1990@gmail.com, taip pat galite susisiekti su juo WhatsApp / Viber numeriu: +2347084887094 jis padėjo man susigrąžinti mano buvusią žmoną po 5 mėnesių išsiskyrimo, aš abejojau, bet dr Ajayi sugebėjo gerai išsklaidyti abejones. Daktaras Ajayi taip pat ruošia žoleles nuo bet kokios ligos, vaistažolių, skirtų vyrų impotencijai gydyti, vaistažolių miomų gydymui, žolelių, skirtų pastoti, vaistažoles inkstų ligoms gydyti, diabetą ir bet kokias sveikatos problemas. Dr Ajayi turi joms žolelių

  AtsakytiPanaikinti
 9. Esu Sandra Hooke iš JAV. Po 7 santuokos metų aš ir mano vyras ginčijomės, kol galiausiai jis mane paliko ir praeitą mėnesį persikėlė į Kaliforniją pas kitą moterį, pajutau, kad mano gyvenimas baigėsi. vaikai manė, kad daugiau niekada nepamatys savo tėvo, aš stengiausi būti stipri tik dėl vaikų, bet negalėjau suvaldyti skausmų, kurie kiekvieną vakarą kankina mano širdį, mano širdis buvo kupina sielvarto ir skausmų, nes aš tikrai mylėjau savo vyrą , Kiekvieną kartą, kai galvoju apie jį ir visada norėčiau, kad jis grįžtų pas mane, aš tikrai nusiminiau ir man reikėjo pagalbos, todėl ieškojau pagalbos internete ir aptikau svetainę, kurioje buvo pasiūlyta, kad daktaras ibinoba gali padėti greitai susigrąžinti buvusįjį. , pajutau, kad turėčiau pabandyti, susisiekiau su juo ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš visa tai padariau, tada jis padarė man meilės burtą, po 48 valandų, kaip pasakė daktarė ibinoba, man paskambino vyras ir pasakė, kad jis labai pasiilgo manęs ir vaikų, taip nuostabu, kad pasakė, kad kitą dieną grįš namo, wi daug meilės ir džiaugsmo, jis atsiprašė už savo klaidą ir skausmą, kurį sukėlė man ir vaikams. Tada nuo tos dienos mūsų santuoka yra stipresnė nei buvo anksčiau, viskas dėka daktarės ibinobos jis toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija internete, kad daktaras ibinoba yra tikras galingas burtininkas, kurio aš visada melsiu, kad gyventų ilgai, kad padėtų jo vaikams bėdų metu, jei esate čia ir jums reikia grąžinti savo buvusiąją arba jūsų vyras persikėlė į kitą moteris, nebeverk, susisiekite su šiuo galingu burtų raitininku dabar Štai jo kontaktas. Tekstas arba skambinkite dr. ibinobai su {WhatsApp: +2348085240869}, el. paštas: dromionoba12@gmail.com .Labai ačiū dr ibinoba

  AtsakytiPanaikinti
 10. Išgyvenau skyrybų procesą, kai internete radau daktarą Ajayi puikų dvasingą žmogų, niekada nemaniau, kad aš ir mano vyras kada nors grįšime kartu, esame palaiminti trimis vaikais ir susituokę 12 metų, bet jis buvo pasirengęs viską mesti. Kadangi jis susipažino su nauja moterimi, bet daktaras padėjo man atlikti galingą meilės burtą, kuris privertė jį pamiršti moterį, kurią jis ką tik sutiko, o skyrybos buvo atšauktos, dabar mes gyvename taikoje savo namuose su stipresniu ryšiu. susisiekite su gydytoju Ajayi per Whatsapp / Viber: +2347084887094 arba el. paštu :drajayi1990@gmail.com, jis taip pat jums padės, jis taip pat paruoš vaistažoles įvairioms ligoms gydyti, jei tik turėsite kokių nors sveikatos problemų, kurios taip pat jus išgydys. Susisiekite su Instagram: https://www.instagram.com/drajayispiritualhome/

  AtsakytiPanaikinti
 11. Ačiū už viską, daktare Makha! Kai susisiekiau su jumis, kad padėtumėte man nustoti skirtis su vyru, mano vyras nustojo pildyti skyrybų dokumentus ir dabar viskas yra daug geriau. Kaip sakei, visas skyrybų procesas buvo atšauktas, mano santuokoje problemų kėlusi bloga moteris paliko mano vyrą, o dabar kartu esame labai laimingi. Šia gyvenimo patirtimi dalinuosi su visais, kurie susiduria su panašiais iššūkiais santykiuose, santuokoje ar bet kokiais kitais klausimais. , galite susisiekti su gydytoju Makha per WhatsApp +1 (815) 564-3618
  Ji puikiai moka šiuos burtus:
  * meilės burtai
  * santuokos burtai
  * pinigų magija
  * gražus burtas
  * sėkmės burtai
  * Sekso patrauklumo burtai
  * AIDS gydymo magija
  * Kazino urvas
  * Pašalinti prakeikti urvai
  * Apsauginis burtas
  * loterijos magija
  * Laimės burtai
  * Vaisingumo burtai
  * Telekinezės žiedas 💍
  paštas: makharituals@gmail.com
  Whatsapp +1(815)564-3618

  AtsakytiPanaikinti
 12. Meilė niekada nepasiduoda, nepraranda tikėjimo, visada yra viltinga ir ištveria visomis aplinkybėmis. Buvau paskutinis žmogus žemėje, priėmęs faktą, kad burtai egzistuoja arba veikia tik tada, kai buvau nukreiptas pas daktarą Ilekhojie, kuris padėjo tiek daug žmonių savo galingais susitaikymo burtais. Neturėjau kitos išeities, kaip tik pabandyti, nes praėjus 3 mėnesiams po skyrybų buvau pažeminta savo darbo vietoje dėl depresijos ir susikaupimo. Nežinau, ką daryti, kad jį susigrąžinčiau, bet ačiū Dievui, kad pasinaudojo daktaru Ilekhojie, kad per 48 valandas atgaučiau savo laimę ir meilės gyvenimą. Tik praėjusią savaitę čia buvau pakeltas į savo pareigas ir esu čia, kad pasidalinčiau savo patirtimi su šiuo žmogumi, vardu daktaras Ilekhojie. Nežinau, ką tu išgyveni šiandien, bet žinau, kad bet kurioje situacijoje visada yra išeitis. Susisiekite su dr. Ilekhojie naudodami WHATSAPP MESSENGER žinutę su: +2348147400259 ir el. paštu: gethelp05@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 13. Turėjau gražią sąjungą su savo vyru ir dalijomės laime, šiluma ir tikra meile. Kartu gyvenome 12 metų, susilaukėme dviejų vaikų. prieš kelis mėnesius prasidėjo nesibaigiančios problemos ir nuolatiniai ginčai. Galiausiai jis išėjo ir nutraukė su juo bet kokį bendravimą. Dariau viską, ką galėjau, kad jį susigrąžinčiau, nes labai jį mylėjau, bet nesėkmingai. DR rabaa atėjo man į pagalbą, kai susisiekiau su juo ir jis man atskleidė, kad už mūsų problemų slypi moteris, nes jis norėjo valdyti mano vyrą tamsiais magijos burtais, kad atimtų jį nuo manęs ir mano vaikų. ir pažadėjo man padėti, ką ir darė, kol laikysiuosi jo darbo procedūrų. Mano vyras apsivalė ir apsivalė nuo žavesio, atsigavo ir grįžo namo pas mus ir mes viską sutvarkėme. Mes vėl laimingai gyvename kartu. DR rabaa taip pat gali jums padėti. tiesiog susisiekite su juo elektroniniu paštu: drrabaahealing@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 14. Mano vyras, su kuriuo kūriau savo gyvenimą 23 metus, paliko mane ir vaikus be žodžio. Viskas užgriuvo ant manęs ir aš ištiesiau ranką į mūsų artimuosius ir niekas negalėjo padėti. Atėjo laikas, kai jis pateikė prašymą dėl skyrybų net tada, kai neturėjome jokių problemų ar ginčijomės dėl nieko pražūtingo. Daktaras Isikolo atėjo man į pagalbą ir išsprendė problemą, kurią turėjau su savo vyru. Jis vėl mus sujungė ir grįžo namo pas mus. Iš tiesų gyvenimas yra paslaptingas, ir aš niekada nemaniau, kad patiriu tai, ką išgyvenau, bet ačiū daktarui Isikolo, kuris dirbo už mane ir patikino teigiamus rezultatus po 48 valandų, kurie iš tikrųjų išsipildė, kaip jis žadėjo. Jis taip pat gali išspręsti jūsų problemas, jei susisieksite su juo dabar. Rašykite jam per WhatsApp telefonu +2348133261196 arba el. paštu: isikolosolutionhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 15. Santuokos krizė, kurią išgyvenau, baigėsi ir baigėsi, kai įsitraukė daktaras Isikolo. Kaip ir visos kitos poros, mes turėjome skirtumų ir aš užtikrinu, kad padariau viską, kad vadovaučiau jai teisingai, aprūpinčiau ją ir savo vaikus, taip pat juos apsaugočiau. Abu aukojomės, kad išgyventume sąjungą, kol ji nepradėjo elgtis ir tyčia tiek daug ginčų su manimi. Namai tapo nemalonūs visiems kitiems, įskaitant mano vaikus. Ja manipuliavo draugas, kuris buvo išsiskyręs ir norėjo sugriauti mano santuoką. Turėjau susisiekti su gydytoju Isikolo, jis atsakė ir padarė viską, kad problemos būtų išspręstos. Jis atkūrė meilę ir ryšį tarp mūsų, ir dabar galiu pasakyti, kad bet kokia iliuzija, kurią gyveno mano žmona, atėmė ir dabar ji yra geresnė moteris. Rezultatas, kurį daktaras Isikolo padarė dėl manęs, pasireiškė po dviejų dienų, mane nustebino. Aš ir mano šeima liekame dėkingi. Kreipiuosi į visus, kuriems reikia pagalbos sprendžiant santykius ir santuokos problemas, susisiekti su daktaru Isikolo, nes sprendimas yra tikras. Jo el. paštas: isikolosolutionhome@gmail.com arba rašykite jam per WhatsApp per +2348133261196

  AtsakytiPanaikinti
 16. Man džiugina mano širdis, kad būčiau čia, kad pasakyčiau padėkos žodį dr. Isikolo.
  Niekada nemaniau, kad galėsiu dar kartą pamatyti savo santuokos darbą, nepaisant to, kad viskas jau veikė prieš mane, dr. Isikolo atėjo į mano gelbėjimą. Aš turėjau problemų savo namuose, dėl kurių mano vyras paliko, ir aš jau buvau nėščia, ir man tapo sunku susitvarkyti be jo gyvenime. Jo šeima mane palaikė visą laiką, bet niekas negalėjo padėti mums suvienyti, išskyrus tai, kad dr. Isikolo, kuris atsakė tuo metu, kai man labiausiai reikėjo pagalbos. Jam buvo išspręsta problema ir mano vyras grįžo namo namo iškart po 48 valandų, nes jis vis dar gyveno tame pačiame mieste su manimi. Tai gana nuostabu, kai randate pagalbą, kur, jūsų manymu, galite gauti pagalbos. Dar kartą ačiū dr. Isikolo už viską, ką darote, kad padėtumėte žmonėms, kuriems labai reikalinga pagalba.Siųskite jam el. Laišką isikolosolutionhome@gmail.com arba „Whatsapp“ jį telefonu +2348133261196

  AtsakytiPanaikinti
 17. Noriu padėkoti kunigui Adui už jo pagalbą, jis privertė mano apgaudinėjantį vyrą nebematyti savo meilužės su jo susijungimo meilės burtais. Susisiekite su juo dėl pagalbos internetu arba el. paštu (solution.temple@mail.com)

  AtsakytiPanaikinti