2017 m. lapkričio 6 d., pirmadienis


Kaunas nykstantis ir išnykęs:

Juozo ir Magdalenos Vokietaičių namas (M. Dobužinskio g. 3)Dar visai neseniai viename K. Donelaičio gatvės „kaimelyje“ – tame, kuris tapo atskira gatvė ir gavo garbingą M. Dobužinskio vardą, – stovėjo jaukus žalias namelis, kuriame gyveno Eucharistijos seserys ir geroji, triukšmingoji sesuo Julytė taisė (ir užkalbinėjo) dantis. Sena „bormašina“ grėsmingai burzgė ir drebėjo, sesuo Julytė prispausdavo mano galvą prie savo plačios minkštos krūtinės ir grieždavo, grieždavo. Ir kalbėdavo, kalbėdavo. Čia galima buvo sužinoti visas „diplomatines“ Bažnyčios paslaptis, visus joje sklandančius gandus ir visas saugumiečių padarytas šunybes... Visa tai mane taip domino, kad dėl to verta buvo kentėti „namines“ dantų gydymo procedūras. Sesuo Julytė buvo neišsenkantis informacijos šaltinis, ir tai ne todėl, kad manimi pasitikėtų (mažai kas Bažnyčioje, tiesą sakant, anuomet pasitikėjo keista mergina, atvažiavusia iš pačios Maskvos), o todėl, kad niekada nieko nebijojo. Ėjo 1982-ieji metai.

Medinis vieno aukšto sodybinis namas su mezoninu ir prieangiu, dažytas „briliantine“ žaluma su baltomis langinėmis buvo Nijolės Lukšionytės-Tolvaišienės užfiksuotas ir aprašytas 2013 metais kaip „autentiškas“ ir „tinkamai tvarkomas“[1]. Jo viduje dar buvo senovinės krosnys ir mediniai laiptai, originalūs langų ir durų užraktai. Tais pačiai metais, būdama 89-ių metų amžiaus, sesuo Julytė mirė. Dar 1996 metais ant namo ugniasienės buvo pritvirtinta memorialinė lenta: „Šiame name 1926–1931 m. gyveno žymus pedagogas, Kauno burmistras Juozas Vokietaitis“.
Didelis sklypas, besitęsiantis iki pat V. Putvinskio, anuomet vadintos Gornaja (Kalno) gatvės, nuo 1886 metų priklausė bajorų šeimai Aleksandrui ir Antaninai Skavinskams. Sklype buvo didelis sodas ir stovėjo du mediniai namai: savininkai gyveno mažame, trijų kambarių name, o antrą namą nuomojo. 1909 metais sklypą nusipirko Marija Borodzič. Gyvenamasis namas buvo padidintas, o antras namas kurį laiką stovėjo nenaudojamas ir 1910 metais buvo nugriautas.
Juozas ir Magdalena Vokietaičiai šį sklypą įsigijo 1925 metais. Pradžioje jie gyveno trijų kambarių bute mansardoje, vėliau – didesniame pirmo aukšto bute. Pedagogas ir muzikas, „Saulės“ draugijos mokytojų seminarijos direktorius Juozas Vokietaitis 1931 metais buvo išrinktas Kauno burmistru, bet tais pačiais metais mirė; namą paveldėjo žmona su vaikais Vytautu, Algirdu, Juozu-Kęstučiu, Birute ir Gražina. Vaikai sklypą padalino, dalį jo pardavė. Tarybiniais laikais namas kurį laiką priklausė Vytautui Vokietaičiui. Po 1950 metų dalį namo nupirko P. Marcinkutė (vardo nežinau) ir jame apsigyveno seserys Eucharistietės. Namelyje buvo įrengta koplyčia. Kitoje namo dalyje gyveno kaimynė, apie kurią buvo kalbama, kad ji esą saugumo čia apgyvendinta. Šalia namo buvo sodelis.
Sesuo Julytė – Julija Kuodytė (jos vienuoliškas vardas buvo Ksavera, bet visi ją vadindavo jos pasaulietiniu vardu) – buvo 1947 metais jėzuitų įsteigtos Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vyresnioji. „Kunigų seminarijos profesoriai ir klierikai, dančiui suskaudus ar kitokio sopulio kamuojami, eidavo pas Juliją, nes žinojo, kad ten bus suteikta ir fizinė, ir dvasinė pagalba. Šioje troboje susitikdavo, buvo laukiami saugumo persekiojami kunigai, aktyviausias jaunimas, iš kalėjimų ar tremties grįžę žmonės. Vizitai pas stomatologę Kuodytę buvo puiki proga pasikalbėti apie tuos dalykus, apie kuriuos būdavo vengiama kalbėti net tarp storų seminarijos sienų“[2]. Šis, kiek pompastiškas aprašymas yra tikslus. Namelyje dažnai lankėsi kunigai: Pranas Račiūnas, Vincas Jalinskas, Juozas Zdebskis, Sigitas Tamkevičius, Alfonsas Svarinskas, atvažiuodavo ir vyskupas Vincentas Sladkevičius, švelniai vadinamas „vyskupėlis“.
Sesuo Nijolė Sadūnaitė prisimena, jog saugumiečiai šį namelį vadino „gyvačių lizdas“, nes čia buvo renkama „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ ir „Aušros“ medžiaga, vėliau čia buvo ir faktinė šių leidinių redakcija. „Kadangi sesuo buvo dantistė, į jos namus nuolat vaikščiojo klientai, tad ten buvo įrengta „Kronikos“ slėptuvė. Ir ne kur nors slaptoje vietoje, o tarp niekad nerakinamų laukinių ir išorinių durų. Ten po kilimėliu buvo įdubusi lenta, kur buvo padedama medžiaga, o S. Tamkevičius ją iš ten pasiimdavo. Slėptuvės KGB neaptiko net per kratą, nes tai buvo pernelyg akivaizdi vieta“[3]. 2015 metais išspausdintame straipsnyje apie namelį rašoma, kaip apie „kol kas Kauno centre tebestovintį“. Minima slėptuvė buvo niekad nerakinamame namo prieangyje po slenksčiu.
Nebėra gražiojo namelio. Jo vietoje jau iškilo nauji „rūmai“, kurių stiliui pagaliau sugalvojau naują (ir šiandienos Kaunui labai naudingą) terminą – neomodernas. Dviejų aukštų namas turi įdomų kelių pakopų terasinį stogą, aukštus siaurus langus ir, rodos, net tris įėjimus iš trijų šonų, ketvirtame išsaugojant buvusią ugniasienę. Kam jis priklauso, sužinoti nepavyko: Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos internetiniame puslapyje adresas M. Dobužinskio g. 3 vis dar nurodomas kaip vienuolijos namai, o į laiškus namų vyresnioji neatsako. Sena medinė tvora vis dar juosia statybvietę.[2] Irena Petraitienė. „Sesers Julijos būties verinys“ // XXI amžius. 2005-01-07.
[3] Rima Janužytė, Arūnas Brazauskas. „Namatoma sovietmečio visuomenė“ // Veidas. 2015-11-22.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą